FIRMY ZESPOŁY

REGULAMIN SERWISU POLSTARS.PL

Regulamin serwisu Polstars.pl

z dnia 24 sierpnia 2014 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Polstars.pl i w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Nazwa Serwisu, model działania, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu podlegają ochronie prawnej.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas zakładania konta w Serwisie.

§ 2. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Administrator lub Polstars.pl – spółka pod nazwą POLSTARS MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 71/19, NIP 7831693937, REGON 302277216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00;
  2. Dane – treści, w szczególności informacje, wydarzenia, zdjęcia, filmy, nagrania, wpisy, komentarze i inne treści, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
  3. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  4. Funkcjonalność/i – Usługi oferowane Użytkownikowi w ramach Serwisu, w tym w szczególności: wyszukiwanie wydarzeń, wyszukiwanie lokalizacji, wyszukiwanie wykonawców, wyszukiwanie firm, promowanie Profili Użytkowników, Wykonawców, Lokalizacji, Firm, Wydarzeń, Instytucji Publicznych oraz innych rodzajów profili, które mogą pojawić się w przyszłości, obserwowanie poszczególnych Profili, komentowanie Profili, komunikowanie się z innymi Użytkownikami za pomocą wewnętrznego systemu pocztowego. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych Funkcjonalności znajdują się na stronach Serwisu;
  5. Funkcjonalności Premium – Funkcjonalności objęte płatnym planem abonamentowym;
  6. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Funkcjonalności i Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
  7. Login – adres e-mail Użytkownika, służący jego identyfikacji, wraz z Hasłem służący do autoryzacji Użytkownika;
  8. Hasło – ciąg znaków ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, służący do autoryzacji Użytkownika wraz z Loginem;
  9. Konto Użytkownika – przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik przez swój Profil może zamieszczać swoje Dane, w tym Dane osobowe, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Polstars.pl na warunkach określonych w Regulaminie oraz w stosownych zgodach udzielonych przez Użytkownika. Użytkownik za pomocą Konta uzyskuje dostęp do Funkcjonalności w pełnym lub ograniczonym zakresie;
  10. Konto Specjalne – przestrzeń serwerowa Serwisu przypisana do Użytkownika lub kilku Użytkowników, tworzona przez nich w celu edycji i promocji Wykonawców, Lokalizacji, Firm, Wydarzeń, Instytucji Publicznych oraz innych rodzajów Profili, które mogą pojawić się w przyszłości. Użytkownik może zamieszczać Dane w zarządzanych przez siebie Profilach, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Dane może wykorzystywać Polstars.pl na warunkach określonych w Regulaminie oraz stosownych zgodach udzielonych przez danego Użytkownika. Administrator ma prawo przekazać Konto Specjalne utworzone przez innego Użytkownika właściwemu Użytkownikowi, który jest prawnym reprezentantem Podmiotu, którego Konto Specjalne dotyczy;
  11. Profil – strona Serwisu, na której Użytkownicy mogą udostępniać swoje Dane, w tym Dane osobowe (Profil Użytkownika) lub poprzez zarządzane przez siebie Konta Specjalne udostępniać Dane poszczególnych Podmiotów (Profil Specjalny);
  12. Adres Profilu – adres służący jego późniejszej identyfikacji przez Użytkowników;
  13. Prawa – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykorzystywanie praw zależnych, dodatkowe prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze;
  14. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  15. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej Polstars.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący własną platformę internetową Administratora;
  16. Strony – Administrator i Użytkownik;
  17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;
  18. Umowa – umowa o świadczenie Usług / Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem;
  19. Urządzenie końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;
  20. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość);
  21. Podmiot – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  22. Zawartość – wszelkie Dane umieszczone w Serwisie;
  23. Zgoda – oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie do celów realizacji Umowy.

§ 3. Przedmiot Usługi

 1. Za pomocą Serwisu oferowany jest Użytkownikom dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość skorzystania z Zawartości na warunkach Regulaminu, ewentualnych dodatkowych warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Celem Serwisu jest w szczególności udostępnienie w sieci Internet systemu wyszukiwania, prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach oraz zarządzanych przez nich Profilach i Podmiotach. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być w przyszłości odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników.
 3. Serwis posiada Zawartość zamieszczoną w Serwisie przez Użytkowników, Administratora lub jego kontrahentów.

§ 4. Dostęp do Serwisu

 1. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 2. Regulamin i Polityka Prywatności udostępniane są przez Administratora Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Przeglądanie Serwisu lub części jego Zawartości jest możliwe dla osób niezarejestrowanych w Serwisie, przy czym zakres dostępu może zostać dla tych osób w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora bez podawania przyczyn.

§ 5. Rejestracja i usuwanie Konta Użytkownika

 1. Osoba staje się Użytkownikiem po pomyślnym ukończeniu Rejestracji. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie odbywa się w momencie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz podaniu wymaganych aktualnych i prawdziwych danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych danych w przypadku wystąpienia zmian.
 2. Rejestracja oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z bezpłatnych Funkcjonalności. Rejestracji może towarzyszyć wybór płatnych Usług i Funkcjonalności.
 3. Użytkownik może zarejestrować jedynie jedno Konto Użytkownika odnoszące się do jego osoby. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia wszelkich praw wynikających z zawarcia niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu dokonując określonych czynności opisanych we wskazówkach Pomocy lub kontaktując się z Administratorem. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, o ile Użytkownik sam tego nie dokona przed Usunięciem konta. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 5. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi zgody na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Stronami, Strony mogą przyjąć, że usunięcie Konta Użytkownika może być powiązane z usunięciem części Danych.
 6. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści z zakupionych planów abonamentowych i ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu.
 7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wywiązania się ze wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, wynikłych z działań Użytkownika w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.

§ 6. Nadawanie uprawnień do zarządzania Kontem Specjalnym

 1. Użytkownik może założyć Konto Specjalne (np. Wykonawcy, Lokalizacji, Instytucji, itd.) lub nabyć uprawnienia do zarządzania istniejącym już w Serwisie Kontem Specjalnym. Założenie Konta Specjalnego lub nabycie uprawnień do niego możliwe jest jedynie po pozytywnej weryfikacji uprawnień Użytkownika przez Administratora.
 2. Użytkownik może nabyć uprawnienia do zarządzania Kontem Specjalnym poprzez:
  1. założenie nowego Konta Specjalnego,
  2. nadanie przez Administratora uprawnień Użytkownikowi do zarządzania wskazanym Kontem Specjalnym.
  3. nadanie przez zarządzającego Kontem Specjalnym uprawnień Użytkownikowi do zarządzania wskazanym Kontem Specjalnym.
 3. Podczas procesu nadawania uprawnień Użytkownik może otrzymać informację, czy dany Podmiot posiada już swoje Konto Specjalne oraz informację, czy jest ono zarządzane. W przypadku, gdy Konto Specjalne nie istnieje Użytkownik zostanie poproszony o jego założenie przez przekazanie Administratorowi dodatkowych informacji związanych z Podmiotem, którego Konto Specjalne dotyczy. W przypadku, gdy Konto Specjalne istnieje, Użytkownik może przesłać Administratorowi prośbę o nadanie uprawnień do zarządzania Kontem Specjalnym. Taką prośbę Użytkownik może przesłać bez względu na to, czy Konto Specjalne jest zarządzane przez innego Użytkownika, czy nie. Administrator na każdą prośbę dokonuje weryfikacji uprawnień Użytkownika do zarządzania danym Kontem Specjalnym.
 4. Po przeprowadzeniu weryfikacji Administrator może udzielić lub odmówić udzielenia Użytkownikowi uprawnień do zarządzania Kontem Specjalnym. Podobnie może uczynić zarządzający Kontem Specjalnym wobec udzielenia uprawnień Użytkownikowi do zarządzania wskazanym Kontem Specjalnym.
 5. W przypadku sytuacji spornych, gdy kilku Użytkowników rości sobie prawa do zarządzania istniejącym Kontem Specjalnym, Administrator ma prawo zablokować uprawnienia do zarządzania spornym Kontem Specjalnym wszystkim Użytkownikom uczestniczącym w sporze do czasu przedłożenia przez nich odpowiedniego porozumienia wyjaśniającego spór. Administrator ma także prawo do nadania tymczasowych uprawnień do zarządzania Kontem Specjalnym Użytkownikowi, który w jego ocenie takie uprawnienia posiada.
 6. Podczas procesu nadawania uprawnień Użytkownik oświadcza, że jest prawnym reprezentantem Podmiotu i posiada wszelkie niezbędne w tym celu uprawnienia.
 7. Zakres uprawnień mogących przysługiwać Użytkownikom zarządzającym Kontami Specjalnymi dostępny jest w ramach Serwisu. Do takich uprawnień w szczególności należeć mogą uprawnienia z zakresu rozszerzonych możliwości edycji Profili oraz łączenia danych pochodzących z innych Profili.
 8. Użytkownikowi, który zarządza Kontem Specjalnym przysługuje prawo do usunięcia z Profilu Specjalnego danych i informacji, które uważa za niestosowne, nieprawdziwe, naruszającego jego dobra osobiste lub prawa autorskie. Użytkownikowi, który zarządza Kontem Specjalnym nie przysługuje natomiast prawo do usuwania i edycji danych w postaci wydarzeń i koncertów, nad których jakością czuwa Administrator. Administrator może dostarczyć funkcjonalności pozwalające Użytkownikowi na weryfikację wydarzeń i koncertów, jednakże ich ostateczna treść będzie należała do Administratora.

§ 7. Funkcjonalności Premium

 1. Użytkownik może skorzystać z Funkcjonalności Premium po dokonaniu opłat zgodnych z aktualnym cennikiem. Zakres aktualnych Funkcjonalności jest oznaczony na stronie Polstars.pl. Może on ulegać zmianie w przyszłości, przy czym nie może umniejszać w żaden sposób Funkcjonalności Premium, na które Użytkownik zdecydował się w dniu ich zakupu.

§ 8. Dane osobowe Użytkownika

 1. Użytkownik może wszystkie swoje Dane osobowe zmieniać przez edycję własnego Profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas Rejestracji lub modyfikacji Profilu są moderowane przez Administratora, co oznacza, że może on odmówić ich opublikowania w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeśli podawane przez niego Dane osobowe lub inne informacje będą nieaktualne, nieprawdzie lub niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną. W szczególności dotyczy to „podszywania się” pod inną osobę.
 2. Użytkownik może nieobowiązkowo udostępnić innym Użytkownikom niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania lub zainteresowania. Brak udostępnienia powyższych informacji może w pewnym stopniu ograniczyć dostępność Funkcjonalności.
 3. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik może określić w ustawieniach Konta Użytkownika.

§ 9. Oświadczenie Użytkownika

 1. Korzystanie z Kont innych Użytkowników jest niedozwolone.
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego Danych osobowych przez Administratora do celów marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązanie z konkretnym Użytkownikiem. Powyższa zgoda obejmuje również udzielone Administratorowi zezwolenie na udostępnianie tych danych kontrahentom Administratora (np. Facebook) w celach określonych powyżej.
 3. Poprzez udostępnienie Danych Użytkownik oświadcza, iż:
  1. jest wyłącznym autorem zamieszczonej treści lub posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły one być zamieszczone jako Zawartość w Serwisie,
  2. wyraża zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji oraz na potencjalną konwersję formatu pliku,
  3. udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Danych, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, telefonia komórkowa;
  4. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, nie działać na szkodę Użytkowników, Administratora i osób trzecich, nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających obowiązujących w Polsce przepisów prawa, dobrych obyczajów lub netykiety, nie obrażać godności lub naruszać dóbr osobistych innych osób, w szczególności nie zamieszczać treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

§ 10. Ochrona Danych osobowych Użytkownika

 1. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, posiada prawo do ich poprawienia i żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźne oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

 

§ 11. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie zabronione jest:
  1. kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści zawartych w Serwisie za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym niezwiązanych z profilem Serwisu.
 3. Zabronione jest:
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność ludzką,
  2. wielokrotne umieszczanie treści niezgodnych z Regulaminem,
  3. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Polstars.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,
  4. rozsyłanie wiadomości typu spamu.

§ 12. Uwarunkowania techniczne

 1. W Serwisie lub w ramach Konta Użytkownika mogą być zamieszczone elementy, takie jak aktywne linki umożliwiające dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis, odnośnie których Administrator zastrzega, że nie ma wpływu na znajdujące się na tych stronach internetowych treści, ramki, reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu, Zawartości lub Funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty elektronicznej (e-mai) oraz przeglądarki zasobów internetowych. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wydań przeglądarek internetowych oraz włączenie obsługi plików cookies.

§ 13. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora

 1. W przypadkach łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte.
 2. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,
  2. Użytkownik zamieszcza treści, których wykorzystywanie w Serwisie jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. Użytkownik udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim lub pisemnej zgody Administratora,
  4. dokonano uzasadnionego zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczącego naruszenia przez Użytkownika praw tego podmiotu w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu.
 3. Konta nieużywane przez 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.
 4. Śmierć Użytkownika skutkuje rozwiązaniem Umowy z Serwisem.
 5. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednocześnie uznania, że powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 6. Wszelkie zgłoszenia powinny być przesyłane na adres kontaktowy Administratora: kontakt@polstars.pl.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika podany w Koncie Użytkownika.

§ 14. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i jego skutki, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. W przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu nastąpi rozliczenie finansowe Administratora z Użytkownikami korzystającymi z Funkcjonalności płatnych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 15. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@polstars.pl.
 2. Reklamacja powinna określać dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej – podpis Użytkownika.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

§ 16. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Niektóre Funkcjonalności świadczone w ramach Serwisu mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik jest z nimi zapoznawany przed podjęciem decyzji o korzystaniu z tych Funkcjonalności. W przypadku niezgodności dodatkowych warunków z Regulaminem, postanowienia dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść dodatkowych warunków dostępna jest w Serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalania ich treści przez Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności, treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia ich Użytkownikom.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://polstars.pl/regulamin-serwisu-polstars-pl/.
 4. Wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi, o ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji pytań kierowanych przez Użytkowników do Administratorów, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ) oraz udzielonych porad, co do których Administrator uzna, że warte są upublicznienia.
 6. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej.
 7. Regulamin oraz dokumenty w nim powołane podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień konsumenta wynikających z tychże przepisów. W przypadku niezgodności postanowienia Regulaminu z przepisami normującymi uprawnienia konsumenta, w przypadku konsumentów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Umową będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura ta okaże się nieskuteczna, spór, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, przedstawiony będzie do rozpoznania przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2014 r.